Auto a podatki

auto a podatki

Samochód osobowy wykorzystywany jest praktycznie we wszystkich firmach. Korzystają z niego zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Dlatego wszyscy podatnicy powinni wiedzieć, jak rozliczyć samochód osobowy w firmie. Jest to o tyle ważne, że w 2014 roku zaszło wiele zmian w przepisach podatkowych związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych, które obowiązują zarówno w 2015 jak i 2016 roku. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej.

Podatek VAT a samochód osobowy

Ustawa o VAT nie prezentuje wprost definicji samochodu osobowego. Art. 86a ust. 1 tego aktu prawnego nakłada na przedsiębiorców posiadających pojazdy samochodowe (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) ograniczenia w odliczeniu VAT. Jednak nie zawsze znajdą one zastosowanie.
Art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym: "Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu."

Częściowe odliczenie VAT od samochodów osobowych w przedsiębiorstwie

Jeżeli podatnik używa swojego prywatnego samochodu również w przedsiębiorstwie, ma możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Częściowe odliczenie VAT dotyczy również pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, dla których podatnik nie chce prowadzić kilometrówki dla celów VAT oraz spełniać innych wymogów narzuconych w chwili, gdyby przedsiębiorca chciał skorzystać z pełnego odliczenia VAT (regulamin użytkowania pojazdu, zgłoszenie VAT-26).

Od 1 lipca 2015 r. podatnik może odliczyć 50% VAT także od paliwa. Bowiem do 30 czerwca 2015 r. prawo do częściowego odliczenia VAT nie obejmowało wydatków poniesionych na zakup paliwa. Nieodliczona część podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu zwiększa koszty uzyskania przychodów.

Całkowite odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Przedsiębiorcy, którzy zakupili samochód osobowy do swojej firmy i używają go tylko w tym celu, mogą w pełni odliczyć VAT zarówno od jego nabycia, jak i kosztów eksploatacyjnych. Jednak, aby móc to zrobić, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • należy założyć i stale prowadzić kilometrówkę (dla celów VAT),
  • należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym zaznajomiony zostanie każdy pracownik,
  • samochód osobowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Pełne prawo do odliczenia VAT dotyczy samochodów osobowych podatnika przeznaczonych wyłącznie do:

  • odprzedaży,
  • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli czynności te stanowią przedmiot działalności podatnika.